یوزرنیم و پسورد روزانه آنتی ویروس نود 32

جدیدترین آپدیت روزانه آنتی ویروس Nod32

15.1.2011

Username: EAV-40307394
Password: 7d55d28fdk
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-40307397
Password: r8b77mjd6u
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-40307399
Password: fksh67jsmr
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-40306446
Password: hdp24dsma8
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-40334470
Password: j5uj77amdd
For versions: EAV
Expiry :2011 -07-18

Username: EAV-40336070
Password: me6vt2mb6a
For versions: EAV
Expiry :2011 -07-18

Username: EAV-40334467
Password: 2anhcjxrm5
For versions: EAV
Expiry :2011 -07-18

Username: EAV-40307118
Password: cr737dsb2t
For versions: EAV
Expiry :2011-07-16
+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم دی ۱۳۸۹ساعت 13:13  توسط آنتی ویروس  | 

10-1-2011

Username: EAV-40097690
Password: a6m27va6bc
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-40097692
Password: 4fm5c42ebh
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-40097695
Password: jmd3jfnjj8
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-40097703
Password: 8a234dr32u
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-40097705
Password: 3k268jecx3
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-40097709
Password: ma2cjusxvc
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-40179430
Password: rjxbmckbj6
For versions: EAV
Expiry :2011-07-14

Username: EAV-40179413
Password: 7rk3ekrtxc
For versions: EAV
Expiry :2011-07-14

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۹ساعت 15:15  توسط آنتی ویروس  | 

01.01.2011

Username: EAV-39512614
Password: ksfknxncc2
Expiry Date: 31.03.2011

Username: EAV-39512658
Password: 2vbna5j8dj
Expiry Date: 31.03.2011

Username: EAV-39513586
Password: 86vnp8ujrd
Expiry Date: 31.03.2011

Username: EAV-39514521
Password: btckvccj8t
Expiry Date: 31.03.2011

Username: EAV-39514602
Password: 25ct36k8xf
Expiry Date: 31.03.2011

Username: EAV-39514618
Password: ec2jsdspcn
Expiry Date: 31.03.2011

Username: EAV-39515586
Password: 4pentn2vp4
Expiry Date: 31.03.2011

Username:EAV-39660854
Password:uuc744t62x

Username:EAV-39660857
Password:svseuh68fn

Username:EAV-39214967
Password:dxj5pe5n5t

Username:EAV-39214968
Password:r5sbp75uta

Username:EAV-39214969
Password:kkj3jaed6n

Username:EAV-39214970
Password:xss7j3eku5

Username:EAV-39214150
Password:db445fevtj

Username:EAV-39194449
Password:kn7kamtkeb

Username:EAV-39194458
Password:pjdbks4kb5

Username:EAV-39194414
Password:f63cmushs4

Username:EAV-39602122
Password:jrbfbuusb8

Username: EAV-39799372
Password: rm3vm6te3a
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-39799374
Password: xb3tf26545
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-39799376
Password: h78uamf3tc
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-39799769
Password: sak3ra7mcu
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-39799770
Password: mrcrkbh5nb
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-39799352
Password: vch4rk5mk6
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-39835527
Password: 3smacbcvxd
For versions: EAV
Expiry :2011-07-06

Username: EAV-39836491
Password: ekt86aexdp
For versions: EAV
Expiry :2011-07-06

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم دی ۱۳۸۹ساعت 11:56  توسط آنتی ویروس  | 

29-12-2010

Username: EAV-39712567
Password: renhkcbv5s
For versions: EAV
Expiry :2011-07-02

Username: EAV-39712572
Password: u65m8kxnmc
For versions: EAV
Expiry :2011-07-02

Username: EAV-39712562
Password: 2vejxupbbn
For versions: EAV
Expiry :2011-07-02

Username: EAV-39670232
Password: 386kxbtapr
For versions: EAV
Expiry :2011-07-01

Username: EAV-39670235
Password: xaksrp5c7e
For versions: EAV
Expiry :2011-07-01

Username: EAV-39668574
Password: t73dx75535
For versions: EAV
Expiry :2011-07-01

Username: EAV-39628180
Password: 6mtru6mxhf
For versions: EAV
Expiry :2011-06-30

Username: EAV-39628194
Password: jppvxh7ajd
For versions: EAV
Expiry :2011-06-30

Username: EAV-39627483
Password: 55nr5nd5up
For versions: EAV
Expiry :2011-06-30

Username: EAV-39685879
Password: a2ux7kvbhb
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-39687064
Password: akc3thm4sk
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-39686946
Password: bt426xkxdf
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-39686948
Password: hh4v2svmeb
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-39687065
Password: msk7sbmah3
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-39684716
Password: 45btjjt2m3
For versions: ESS / EAV

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم دی ۱۳۸۹ساعت 13:10  توسط آنتی ویروس  | 

27.12.2010

Username: EAV-39103946
Password: evk355c2f8
Expiry Date: 17.06.2011

Username: EAV-39103959
Password: 3fpebdks8r
Expiry Date: 17.06.2011

Username: EAV-39103962
Password: 3mf43a82j2
Expiry Date: 17.06.2011

Username: EAV-39103964
Password: r2vd2u8d2t
Expiry Date: 17.06.2011

Username: EAV-39103970
Password: c3v4fd6f5c
Expiry Date: 17.06.2011

Username: EAV-39103972
Password: 4dcdex6uj8
Expiry Date: 17.06.2011

Username: EAV-39618585
Password: 56dkb42ku8
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-39618587
Password: btdh5ubav4
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-39618485
Password: 6brhauu6s8
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-39628180
Password: 6mtru6mxhf
For versions: EAV
Expiry :2011-06-30

Username: EAV-39628194
Password: jppvxh7ajd
For versions: EAV
Expiry :2011-06-30

Username: EAV-39552993
Password: dh3abd3apa
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-39552994
Password: rp8ea63fep
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-39552999
Password: f8fdxmm48t
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-39556705
Password: ubja5hahdf
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-39552978
Password: 5xcec26fcx
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-39531954
Password: kx53nkr67j
For versions: EAV

Username: EAV-39532824
Password: n3b8kc4uch
For versions: EAV

Username: EAV-39531950
Password: 7m5a2v5r5u
For versions: EAV

Username: EAV-39521977
Password: 2tfbsaa7vu
For versions: EAV

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم دی ۱۳۸۹ساعت 15:58  توسط آنتی ویروس  | 

24.12.2010

Username: EAV-39543294
Password: 3mtfjk73h4
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-39543295
Password: u6k7emhjsh
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-39543296
Password: 8btcdehrhv
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-39543301
Password: 2t3b3v6cb3
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-39543302
Password: c3af3n6j3f
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-39544385
Password: 7pb8ksv3f3
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-39521977
Password: 2tfbsaa7vu
For versions: EAV
Expiry :2011 -06-28

Username: EAV-39521995
Password: mp5vdcrdcu
For versions: EAV
Expiry :2011 -06-28

+ نوشته شده در  جمعه سوم دی ۱۳۸۹ساعت 11:58  توسط آنتی ویروس  |